Skip to content

Are you sure that's safe to eat?

Everyone who produces, stores, supplies, prepares or offers food for sale (whether for profit or not) is required by law to register their business with their local council.

After registration an inspection will be carried out of the premises and hygiene practices by an authorised officer from the Environmental Health Department. If the activity complies with the legal requirements the business will be given a food rating score in accordance with the Food Standards Agency guidelines.

If you are tempted to buy food items via social media follow these two rules for your own safety:

If the business is not found on the FSA website it is highly likely that the food premise has not been inspected. The food you are buying could have been produced in unhygienic premises using poor-quality food, poor handling methods and could pose as a risk to health if consumed.

If you have concerns over someone selling food in this area please report your concerns to the Environmental Health Department at Boston Borough Council on 01205 314248 or email env.serv@boston.gov.uk

Trading illegally is a matter we take very seriously and we will investigate all reports we receive, and will take formal action when appropriate.

 

 

VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS

Todos os que produzem, armazenam, fornecem, preparam ou oferecem venda de alimentos (com fins lucrativos ou não) devem por lei registar os seus negócios no seu conselho municipal.

Após o registo será feita uma inspeção às instalações e práticas de higiene por parte de um funcionário autorizado pelo Departamento de Saúde Ambiental. Se a atividade se encontrar conforme os requisitos legais será atribuída uma pontuação na classificação alimentar em conformidade com as diretrizes da Agência de Qualidade Alimentar (Food Standards Agency).

Se se sente tentado/a a comprar produtos alimentares através das redes sociais siga estas duas regras para a sua própria segurança:

Se o negócio não se encontrar no site FSA é muito provável que a permissa de alimentos não tenha sido inspecionada. Os alimentos que está a comprar podem não ter sido produzidos em condições higiénicas utilizando alimentos de pobre qualidade, métodos pobres de manuseamento e podem colocar em risco a sua saúde se os consumir.

Se tiver preocupações  sobre alguém que se encontra a vender alimentares nesta área queira por favor enviar as suas questões ao Departamento de Saúde Ambiental do Município de Borough Boston através do 01205 314248 ou envie email para env.serv@boston.gov.uk

As trocas comerciais ilegais são um assunto que levamos muito a sério e iremos investigar todos os relatórios que recebemos e tomaremos as medidas legais quando isto se mostrar apropriado.  

 

 

ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

 

Каждый, кто производит, хранит, поставляет, готовит или предлагает продовольственные товары на продажу (будь то с целью получения прибыли или нет) по закону должен зарегистрировать свой бизнес в местном самоуправлении.

После регистрации уполномоченный сотрудник из Департамента по охране окружающей среды проведёт проверку, связанную с оценкой помещения и соблюдения гигиенических норм. Если деятельность соответствует законодательным требованиям, то бизнесу будет присвоена оценка по рейтингу оценки продовольствия, согласно положениям Агентства по пищевым стандартам.

Если вы собираетесь приобрести пищевую продукцию  через социальные сети, следуйте этим двум правилам для обеспечения собственной безопасности:

Если вы не нашли торговое предприятие на веб-сайте Агентства по пищевым стандартам, то скорее всего, в помещении для приготовления еды не была произведена проверка. Продовольственный товар, который вы покупаете, мог быть приготовлен в антисанитарных условиях, используя продукты плохого качества, несоответсвующие методы хранения, и который может  представлять риск для здоровья при потреблении.

Если у Вас есть опасения по поводу кого-то, кто продаёт продукты питания в данном регионе, пожалуйста, сообщите об этом в Департамент по охране окружающей среды в Местное самоуправление города Бостон по телефону 01205 314248 или электронной почте env.serv@boston.gov.uk

Незаконная торговля является вопросом, к которому мы относимся очень серьёзно, и мы разбираем все полученные заявления и в надлежащих случаях примем официальные меры.

 

 

PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRDOŠANA SOCIĀLO MĒDIJU VIDĒ

Ikvienam, kas ražo, glabā, piegādā, gatavo, vai piedāvā pārdošanai (ar nolūku nopelnīt, vai arī bez tā) ir pienākums saskaņā ar likumdošanu piereģistrēt savu uzņēmējdarbību vietējā pašvaldībā.

Pēc piereģistrēšanas pilnvarota amatpersona no Vides veselības departamenta veiks telpu un higiēnas prakses pārbaudi. Ja darbība atbilst likumdošanas prasībām, tad saskaņā ar Pārtikas Standartu Aģentūras vadlīnijām, uzņēmējdarbībai tiks izsniegta pārtikas novērtējuma atzīme.

Ja Jūs vēlaties iegādāties pārtiku ar sociālo mēdiju starpniecību, lūdzu ievērojiet sekojošus norādījumus, kas ir Jūsu pašu drošībai:

Ja Jūs nevarat atrast šo uzņēmējdarbību PSA mājaslapā, tad visdrīzāk pārtikas produktu ražošanas telpas nav pārbaudītas. Pārtika, kuru Jūs iegādājaties varētu tikt ražot nehigiēniskos apstākļos, izmantojot sliktas kvalitātes produktus, nepareizām apstrādes metodēm, kuru lietošana varētu radīt risku veselībai.

Ja jums ir raizes, par kādu, kurš pārdot pārtikas produktus šajā apkaimē, lūdzu ziņojiet par to Vides Veselības Departamentam, Bostonas pilsētas domē, pa telefonu 01205 314248, vai e-pastu: env.serv@boston.gov.uk

Mēs ļoti nopietni izturamies pret nelegālo tirdzniecību un pārbaudīsim visus ziņojumus, kurus saņemsim un attiecīgi rīkosimies, ja nepieciešams.

 

 

MAISTO PRODUKTŲ PARDAVIMAS, NAUDOJANT SOCIALINIUS TINKLUS

Kiekvienas, kas gamina, laiko, tiekia, paruošia arba siūlo maisto pardavimą (tiek siekiant pelno, tiek ne)  pagal įstatymus privalo užregistruoti savo verslą vietinėje taryboje. 

 

Po užsiregistravimo, įgaliotas Aplinkos ir Sveikatos departamento pareigūnas atliks patalpų ir hygienos reikalavimų inspekciją. Jei jūsų veikla atitinka teisinius reikalavimus, jūsų verslui bus suteiktas maisto hygienos įvertinimo balas, vadovaujantis Maisto Standartų Tarnybos gairėmis.

 

Jei jums kyla pagunda nusipirkti maisto produktų, naudojantis socialiniais tinklais, jūsų pačių saugumui vadovaukites žemiau esančiomis dviem taisyklėmis:

Jei verslas nėra rastas FSA tinklapyje, tai reiškia, kad greičiausiai patalpų inspekcija nebuvo atlikta. Maistas, kurį perkate, galėjo būti pagamintas nehygieniškose patalpose, naudojant prastos kokybės produktus, prastus apdorojimo metodus ir galėtų sukelti pavojų jūsų sveikatai, suvartojus jį.

Jei turite susirūpinimų dėl kažko, kas parduoda maistą šioje vietovėje, prašome pranešti apie savo turimus susirūpinimus Aplinkos ir Sveikatos Departamentui, esančiame Bostono Taryboje, telefonu 01205 314248 arba el.paštu env.serv@boston.gov.uk

Mes traktuojame nelegalią prekybą labai rimtai ir ištyrsime visus gautus pranešimus, bei prireikus, imsimes oficialių veiksmų.  

 

 

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PRZEZ PORTOALE INTERNETOWE

Każdy kto produkuje, przechowuje, dostarcza, przygotowuje bądź oferuje jedzenie na sprzedaż (nieważne czy dla zysku, czy nie) jest prawnie zobowiązany zarejestrować swoją działalność w lokalnej radzie miejskiej.

Po rejestracji upoważniony pracownik Oddziału Zdrowia Środowiskowego (Environmental Health Department ) przeprowadza inspekcję miejsca pracy i przestrzegania zasad higieny. Jeśli działalność spełnia obowiązujące normy prawne, zostanie oceniona na skali żywnościowej zgodnie z wytycznymi Agencji Standardów Żywnościowych (Food Standards Agency).

Jeśli ktoś decyduje się na zakup produktów żywnościowych przez portale społecznościowe, należy przestrzegać następujących dwóch zasad bezpieczeństwa:

Jeśli działalność nie figuruje na stronie FSA istnieje duże prawdopodobieństwo, że miejsce pracy z żywnością nie zostało sprawdzone. W konsekwencji kupowana żywność  jest słabej jakości, została wyprodukowana w niehigienicznych warunkach, w nieodpowiedni sposób i po spożyciu może stanowić ryzyko dla zdrowia.

Jeśli ktoś ma zastrzeżenia co do osoby sprzedającej jedzenie w okolicy, prosimy przedstawić je Oddziałowi Zdrowia Środowiskowego w Boston Borough Council pod numerem  01205 314248 lub emailem env.serv@boston.gov.uk

Nielegalny handel traktujemy bardzo poważnie. Zbadamy każdy otrzymany raport i przeprowadzimy zorganizowaną akcję, tam, gdzie to stosowne.

Request Details

Session Id:o2fgjvgxh2kkevvmvqu3ac1hRequest Type:GET
Time of Request:19/01/2019 10:03:28Status Code:200
Request Encoding:Unicode (UTF-8)Response Encoding:Unicode (UTF-8)

Trace Information

CategoryMessageFrom First(s)From Last(s)
User AuthenticationLooking for authenticated user in session
Session TypeDetecting session: Start0.0000180.000018
Session Type.NET session required0.0000330.000014
User AuthenticationAttempting authentication0.0010030.000970
User AuthenticationUSER MESSAGE:Could not load file or assembly 'Autofac2, Version=2.6.1.123, Culture=neutral, PublicKeyToken=9225bfcfcdf49167' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. (E:\Websites\External\web.config line 450)0.0011160.000113
iCMRenderPageChecking Article0.0011350.000019
iCMRenderPageCheck visibility of article2.2235462.222411
iCMRenderPageCheck template and protocol2.2235840.000038
iCMRender.Controls.ArticleMultiplePathLoading path list for #10249 - START2.2236330.000050
iCMRender.Controls.ArticleMultiplePathLoading path list for #10249 - END2.2732670.049633
iCMRenderPageSetting master page2.2797920.006525
iCMRenderPageSetting master page to 'index.master'2.2798170.000025
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/index.master2.2798940.000077
EmbeddedResourceProviderFound resource ~/boston/index.master2.2799780.000085
iCMRenderPageMaster Page set to '/boston/index.master'. Template asset file is ''.2.2803660.000387
aspx.pageEnd PreInit2.2803880.000022
aspx.pageBegin Init2.2803990.000011
aspx.pageEnd Init2.2804310.000032
aspx.pageBegin InitComplete2.2804430.000012
aspx.pageEnd InitComplete2.2804570.000013
aspx.pageBegin PreLoad2.2804680.000011
aspx.pageEnd PreLoad2.2804780.000011
aspx.pageBegin Load2.2804890.000010
TemplateFactoryLoading Template Control - START2.2805300.000041
TemplateFactoryLooking for template information for Id of #12.2805460.000016
TemplateFactoryTemplate is using Id #1, #1 '*default' - in default2.2845850.004040
TemplateFactoryLooking for control in a variety of locations2.2846090.000024
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/default/index.ascx2.2846860.000077
EmbeddedResourceProviderFound resource ~/boston/template/default/index.ascx2.2847650.000079
TemplateFactoryFile exists. Attempting to load control '~/boston/template/default/index.ascx'.2.2847850.000019
TemplateFactoryLoading Template Control - END2.2848830.000099
aspx.pageEnd Load2.3717920.086909
aspx.pageBegin LoadComplete2.3718420.000050
aspx.pageEnd LoadComplete2.3718550.000012
aspx.pageBegin PreRender2.3718650.000011
MetatagsPopulate: START2.3719100.000045
Metatags : PopulateGetting Keywords from Article Extras2.3761600.004250
Metatags : PopulateMetatagsArrayGot Keywords from Article Extras2.3762810.000121
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CONTRIBUTOR' for 'contributor'2.3763130.000031
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CREATOR' for 'creator'2.3994320.023119
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.CREATOR' for 'author'2.3996100.000178
MetatagsAdd Contact #10 based on field 'APLAWS.PUBLISHER' for 'publisher'2.3997650.000155
MetatagsPopulate: END2.3999240.000159
iCMRender.Controls.ValueMainBlock: Create child controls - START2.4205990.020675
iCMRender.Controls.ValueMainBlock: Create child controls - END2.4206230.000024
iCMRender.Controls.PageArticleUrlArticle: Create child controls - START2.4206420.000019
iCMRender.Controls.PageArticleUrlArticle: Create child controls - END2.4206540.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START2.4206660.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END2.4206880.000023
iCMRender.Controls.ValueTopNavBlock: Create child controls - START2.4207050.000016
iCMRender.Controls.ValueTopNavBlock: Create child controls - END2.4207160.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteCurrentSubSite: Create child controls - START2.4207270.000011
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteCurrentSubSite: Create child controls - END2.4207390.000011
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - START2.4207540.000015
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - END2.4207660.000012
iCMRender.Controls.UrlArticleUrlArticle: Create child controls - START2.4207830.000017
iCMRender.Controls.UrlArticleUrlArticle: Create child controls - END2.4208040.000021
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectExtraData: Create child controls - START2.4208880.000083
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectExtraData: Create child controls - END2.4209040.000016
iCMRender.Controls.Choose[No Id]: Create child controls - START2.4210090.000105
iCMRender.Controls.Choose[No Id]: Create child controls - END2.4210250.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4210380.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4210500.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4211760.000126
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4211940.000018
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4213580.000164
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4213750.000017
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4213900.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4214020.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4215110.000109
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4215270.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4215410.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4215540.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4216620.000108
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4216770.000016
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4216920.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4217040.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4218180.000114
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4218360.000019
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4218490.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4218610.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4219690.000108
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4219870.000018
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4219990.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4220110.000012
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4221210.000110
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4221380.000017
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4221640.000026
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4221810.000017
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4223140.000133
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4223410.000027
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4223550.000014
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4223670.000012
iCMRender.Controls.BreadcrumbTrailbreadCrumb: Create child controls - START2.4223790.000012
iCMRender.Controls.BreadcrumbTrailbreadCrumb: Create child controls - END2.4223910.000011
iCMRender.Controls.ValueDefaultContent: Create child controls - START2.4224030.000012
iCMRender.Controls.ValueDefaultContent: Create child controls - END2.4224150.000012
iCMRender.Controls.UrlArticleTheArticle: Create child controls - START2.4224320.000017
iCMRender.Controls.UrlArticleTheArticle: Create child controls - END2.4224440.000012
iCMRender.Controls.ArticleHeadingHeading: Create child controls - START2.4224560.000012
iCMRender.Controls.ArticleHeadingHeading: Create child controls - END2.4224700.000014
iCMRender.Controls.ArticleIntroTextIntro: Create child controls - START2.4224810.000012
iCMRender.Controls.ArticleIntroTextIntro: Create child controls - END2.4224930.000011
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4489640.026471
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4489980.000034
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4819600.032962
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4820090.000049
iCMRender.Controls.ValueArticlesBlock: Create child controls - START2.4820450.000036
iCMRender.Controls.ValueArticlesBlock: Create child controls - END2.4820810.000036
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START2.4821020.000021
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END2.4821140.000012
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START2.4821420.000028
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END2.4821550.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4890510.006897
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4890720.000021
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - START2.4890890.000017
iCMRender.Controls.PageArticlePageArticle: Create child controls - END2.4891010.000012
iCMRender.Controls.ValueLinksBlock: Create child controls - START2.4891840.000083
iCMRender.Controls.ValueLinksBlock: Create child controls - END2.4891990.000015
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - START2.4892110.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteTheSubsite: Create child controls - END2.4892220.000011
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START2.4892430.000021
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END2.4892560.000013
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.4977560.008500
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.4977780.000022
iCMRender.Controls.ValueContactsBlock: Create child controls - START2.4978170.000040
iCMRender.Controls.ValueContactsBlock: Create child controls - END2.4978320.000014
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteSubsite: Create child controls - START2.4978440.000012
iCMRender.Controls.ActiveSubsiteSubsite: Create child controls - END2.4978600.000016
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - START2.4978870.000027
iCMRender.Controls.BlockArticleBlockArticle: Create child controls - END2.4979000.000013
iCMRender.Controls.IntParameterContactId: Create child controls - START2.4979120.000012
iCMRender.Controls.IntParameterContactId: Create child controls - END2.4979250.000013
iCMRender.Controls.OverrideContactOverride: Create child controls - START2.4979370.000012
iCMRender.Controls.OverrideContactOverride: Create child controls - END2.4979480.000012
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx2.4982660.000318
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.boston.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx2.4983430.000076
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/themes/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx2.4984480.000105
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.themes.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx2.4985120.000064
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/template/homeminimal/assets/ContactsBlock.ascx2.4985980.000087
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.template.homeminimal.assets.ContactsBlock.ascx2.4986860.000087
EmbeddedResourceProviderCould not find resource /assets/ContactsBlock.ascx2.4987700.000085
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/boston/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx2.4988460.000075
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.boston.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx2.4989250.000080
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/themes/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx2.4990110.000086
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.themes.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx2.4990740.000063
EmbeddedResourceProviderLooking for resource ~/template/homeminimal/controls/ContactsBlock.ascx2.4991610.000087
EmbeddedResourceProviderLooking for resource src.main.resources.template.homeminimal.controls.ContactsBlock.ascx2.4992480.000087
EmbeddedResourceProviderCould not find resource /controls/ContactsBlock.ascx2.4993320.000084
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectContactExtras: Create child controls - START2.5226930.023361
iCMRender.Controls.ArticleExtensionObjectContactExtras: Create child controls - END2.5227280.000035
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - START2.5227420.000015
iCMRender.Controls.Value[No Id]: Create child controls - END2.5227540.000012
iCMRender.Controls.ScriptManagerScriptManager: Create child controls - START2.5227680.000014
iCMRender.Controls.ScriptManagerScriptManager: Create child controls - END2.5227790.000012
aspx.pageEnd PreRender2.5227930.000014
aspx.pageBegin PreRenderComplete2.5228130.000020
aspx.pageEnd PreRenderComplete2.5228270.000014
aspx.pageBegin SaveState2.5276270.004800
aspx.pageEnd SaveState2.5276420.000015
aspx.pageBegin SaveStateComplete2.5276530.000010
aspx.pageEnd SaveStateComplete2.5276640.000011
aspx.pageBegin Render2.5276740.000011
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START2.5322590.004584
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END2.5322800.000021
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START2.5334740.001194
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END2.5334950.000021
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START2.5342860.000791
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END2.5343060.000020
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - START2.5350820.000775
iCMRender.Controls.BreadcrumbItem[No Id]: Create child controls - END2.5351020.000021
Emitting cache diagnostics...2.6556700.120568
***CACHE STATUS***
Adding default caching capabilities of some known templates:
1: carpool: Navigation only can be cached
2: classified: Navigation only can be cached
3: econsultation: Navigation only can be cached
4: erecruitment: Navigation only can be cached
5: form: Navigation only can be cached
6: forum: Navigation only can be cached
7: login: Navigation only can be cached
8: proxy: Navigation only can be cached
9: redirect: Nothing can be cached
10: sitesearch: Navigation only can be cached
11: syndicate: Navigation only can be cached

Checking overall availability of caching system:
Caching is disabled in enterprise configuration
Caching is disabled for request
Navigation cache filename: ''. New format: '', Old format: 'm_10249____.ut8'
Template cache filename: ''. New format: '', Old format: 'b_10249__.ut8'
2.6556990.000029
Emitting database call statistics...2.6557110.000012
***API CALL STATISTICS***
1: CSArticle
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[2s, 222ms] 1 call Single  - Article Id: 10249, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: True
[0s, 5ms] 1 call Single  - Article Id: 3641, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 5ms] 1 call Single  - Article Id: 3564, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 3551, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 4ms] 1 call Single  - Article Id: 10249, Detail level: 4, Override Security: True, Extension data: False
[0s, 17ms] 1 call Single  - Article Id: 10, Detail level: 4, Override Security: False, Extension data: True
TOTAL 6 call(s) [2s, 258ms]

Detail Level: DETAIL
-----------------------------------
[0s, 3ms] 1 call Single  - Article Id: 7040, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 2ms] 1 call Single  - Article Id: 13213, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
[0s, 2ms] 1 call Single  - Article Id: 9859, Detail level: 3, Override Security: False, Extension data: False
TOTAL 3 call(s) [0s, 8ms]


2: CSArticleMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 22ms] 1 call 1 record - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: True, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3551, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
TOTAL 1 call(s) [0s, 22ms]

Detail Level: SUMMARY
-----------------------------------
[0s, 49ms] 1 call 4 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: True, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Path Article Id: 10249, Tolerate not found: False
[0s, 6ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10249, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3641, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 1ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3564, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 2ms] 1 call 1 record - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 3551, Include Templates: 5, Tolerate not found: False
[0s, 7ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Exclude Templates: 5, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Override: False, Related Article Id: 10249, Tolerate not found: False
[0s, 38ms] 1 call 0 records - Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Extension data Reqd: False, Filter Lower: (null), Filter Higher: (null), Friendly Url: , Ignore Visibility: False, Level Depth: 1, Override: False, Parent Article Id: 10249, Tolerate not found: False
TOTAL 7 call(s) [0s, 104ms]


3: CSFeatureMultiple
==================================================
Detail Level: SUMMARY
-----------------------------------
[0s, 2ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 10249, Root Feature Ids: 0
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 3641, Root Feature Ids: 0
[0s, 5ms] 1 call 2 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 3564, Root Feature Ids: 0
[0s, 42ms] 1 call 53 records - Ignore Visibility: False, Override Security: False, Article Id: 3551, Root Feature Ids: 0
TOTAL 4 call(s) [0s, 50ms]


4: CSMetaDataMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 2ms] 1 call 0 records - Article Id: 10249, Group name: IPSV, Related Both Ways: False
TOTAL 1 call(s) [0s, 2ms]


5: CSMediaMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 14ms] 1 call 1 record - Article Id: 10249, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Type: image
[0s, 2ms] 1 call 1 record - Article Id: 10249, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Max: 9999
[0s, 13ms] 1 call 0 records - Article Id: 10249, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False, Type: pdf,csv,excel,word,docx,zip
[0s, 2ms] 1 call 0 records - Article Id: 4518, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False
[0s, 6ms] 1 call 5 records - Article Id: 7798, Changed: False, Changed Action: 3, Changed End Date: 01/01/0001 00:00:00, Changed Significantly: True, Changed Start Date: 01/01/0001 00:00:00, Ignore visibility: False, Override security: False, Tolerate not found: False
TOTAL 5 call(s) [0s, 38ms]


6: CSLinkMultiple
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 7ms] 1 call 0 records - Article Id: 10249, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 0ms] 1 call 0 records - Article Id: 3641, Http Auto Insert: True, Include all links: False
[0s, 1ms] 1 call 1 record - Article Id: 3564, Http Auto Insert: True, Include all links: False
TOTAL 3 call(s) [0s, 8ms]


7: CSLink
==================================================
Detail Level: ALL
-----------------------------------
[0s, 2ms] 2 calls Single  - CSLink
TOTAL 1 call(s) [0s, 3ms]TOTAL TIME FOR API: [2s, 496ms] FOR 31 CALLS, OUT OF [2s, 657ms] FOR PAGE RENDER (93.94%)
2.6558710.000160
aspx.pageEnd Render2.6558880.000017

Control Tree

Control UniqueIDTypeRender Size Bytes (including children)ViewState Size Bytes (excluding children)ControlState Size Bytes (excluding children)
__PageASP.index_aspx2961000
    pageASP.boston_index_master2961000
        page$ctl00System.Web.UI.HtmlControls.HtmlHead234800
            page$ctl07System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta6800
            page$ctl08iCMRender.Controls.MetaTags000
            page$ctl09System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTitle5200
            page$LoaderClientDependency.Core.Controls.ClientDependencyLoader000
            page$ctl10ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl11ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl12ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl13ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl14ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$ctl15ClientDependency.Core.Controls.CssInclude000
            page$MainBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$ctl18System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$UrlArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$ctl19System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$ctl20System.Web.UI.LiteralControl1600
            page$CssPlaceHolderSystem.Web.UI.WebControls.PlaceHolder10800
                page$ctl21System.Web.UI.LiteralControl10800
            page$ctl16System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink23200
        page$HeaderNavigationASP.boston_controls_topnavigation_ascx465200
            page$HeaderNavigation$TopNavBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$HeaderNavigation$ctl10System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$CurrentSubSiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$HeaderNavigation$ctl11System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$PageArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$HeaderNavigation$ctl12System.Web.UI.LiteralControl600
                page$HeaderNavigation$UrlArticleiCMRender.Controls.UrlArticle000
                page$HeaderNavigation$ctl13System.Web.UI.LiteralControl7200
                page$HeaderNavigation$ctl00iCMRender.Controls.If000
                page$HeaderNavigation$ctl14System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl50700
                page$HeaderNavigation$ExtraDataiCMRender.Controls.ArticleExtensionObject000
                page$HeaderNavigation$ctl15System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl02iCMRender.Controls.Choose000
                    page$HeaderNavigation$ctl08iCMRender.Controls.Default000
                        page$HeaderNavigation$ctl09iCMRender.Controls.Value000
                            page$HeaderNavigation$ctl16System.Web.UI.LiteralControl000
                page$HeaderNavigation$ctl17System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl03iCMRender.Controls.If000
                    page$HeaderNavigation$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                        page$HeaderNavigation$ctl18System.Web.UI.LiteralControl000
                page$HeaderNavigation$ctl19System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl05iCMRender.Controls.If000
                    page$HeaderNavigation$ctl20System.Web.UI.LiteralControl1000
                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4100
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl00$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01iCMRender.Controls.RepeaterContainer22500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl01$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl02$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03iCMRender.Controls.RepeaterContainer21900
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl03$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04iCMRender.Controls.RepeaterContainer20500
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl04$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05iCMRender.Controls.RepeaterContainer21200
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl05$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06iCMRender.Controls.RepeaterContainer22100
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl01iCMRender.Controls.If000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl04iCMRender.Controls.Value000
                                    page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl02iCMRender.Controls.Value000
                                page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl06$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$HeaderNavigation$TopNavRepeater$ctl08System.Web.UI.LiteralControl3300
                    page$HeaderNavigation$ctl21System.Web.UI.LiteralControl1000
                page$HeaderNavigation$ctl22System.Web.UI.LiteralControl3600
                page$HeaderNavigation$breadCrumbiCMRender.Controls.BreadcrumbTrail000
                page$HeaderNavigation$ctl23System.Web.UI.LiteralControl300
        page$PageContentHolderSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder1328300
            page$PageContentHolder$templateASP.boston_template_default_index_ascx1328300
                page$PageContentHolder$template$DefaultContentiCMRender.Controls.Value000
                    page$PageContentHolder$template$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$TheArticleiCMRender.Controls.UrlArticle000
                    page$PageContentHolder$template$ctl01System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$HeadingiCMRender.Controls.ArticleHeading000
                    page$PageContentHolder$template$ctl02System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$IntroiCMRender.Controls.ArticleIntroText000
                    page$PageContentHolder$template$ctl03System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$PageContentHolder$template$If1iCMRender.Controls.If000
                        page$PageContentHolder$template$ctl04System.Web.UI.LiteralControl300
                        page$PageContentHolder$template$PageImagesiCMRender.Controls.MediaMultiple000
                        page$PageContentHolder$template$ctl05System.Web.UI.LiteralControl800
                        page$PageContentHolder$template$PageImagesRepeateriCMRender.Controls.For000
                            page$PageContentHolder$template$PageImagesRepeater$ctl01System.Web.UI.LiteralControl4700
                            page$PageContentHolder$template$PageImagesRepeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer12900
                                page$PageContentHolder$template$PageImagesRepeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                    page$PageContentHolder$template$PageImagesRepeater$ctl00$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                            page$PageContentHolder$template$PageImagesRepeater$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                        page$PageContentHolder$template$ctl06System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$ctl07System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$BodyiCMRender.Controls.ArticleBody000
                        page$PageContentHolder$template$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$PageContentHolder$template$ctl09System.Web.UI.LiteralControl32100
                        page$PageContentHolder$template$ctl10System.Web.UI.LiteralControl32300
                        page$PageContentHolder$template$ctl11System.Web.UI.LiteralControl28700
                        page$PageContentHolder$template$ctl12System.Web.UI.LiteralControl22400
                        page$PageContentHolder$template$ctl13System.Web.UI.LiteralControl15300
                        page$PageContentHolder$template$ctl14System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl15System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl16System.Web.UI.LiteralControl8000
                        page$PageContentHolder$template$ctl17System.Web.UI.LiteralControl18800
                        page$PageContentHolder$template$ctl18System.Web.UI.LiteralControl39200
                        page$PageContentHolder$template$ctl19System.Web.UI.LiteralControl43400
                        page$PageContentHolder$template$ctl20System.Web.UI.LiteralControl34500
                        page$PageContentHolder$template$ctl21System.Web.UI.LiteralControl32100
                        page$PageContentHolder$template$ctl22System.Web.UI.LiteralControl22800
                        page$PageContentHolder$template$ctl23System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl24System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl25System.Web.UI.LiteralControl17400
                        page$PageContentHolder$template$ctl26System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl27System.Web.UI.LiteralControl40800
                        page$PageContentHolder$template$ctl28System.Web.UI.LiteralControl66300
                        page$PageContentHolder$template$ctl29System.Web.UI.LiteralControl70700
                        page$PageContentHolder$template$ctl30System.Web.UI.LiteralControl74100
                        page$PageContentHolder$template$ctl31System.Web.UI.LiteralControl58200
                        page$PageContentHolder$template$ctl32System.Web.UI.LiteralControl39400
                        page$PageContentHolder$template$ctl33System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl34System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl35System.Web.UI.LiteralControl7800
                        page$PageContentHolder$template$ctl36System.Web.UI.LiteralControl22600
                        page$PageContentHolder$template$ctl37System.Web.UI.LiteralControl30800
                        page$PageContentHolder$template$ctl38System.Web.UI.LiteralControl43200
                        page$PageContentHolder$template$ctl39System.Web.UI.LiteralControl34900
                        page$PageContentHolder$template$ctl40System.Web.UI.LiteralControl27500
                        page$PageContentHolder$template$ctl41System.Web.UI.LiteralControl18000
                        page$PageContentHolder$template$ctl42System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl43System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl44System.Web.UI.LiteralControl8300
                        page$PageContentHolder$template$ctl45System.Web.UI.LiteralControl20200
                        page$PageContentHolder$template$ctl46System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl47System.Web.UI.LiteralControl30700
                        page$PageContentHolder$template$ctl48System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl49System.Web.UI.LiteralControl42400
                        page$PageContentHolder$template$ctl50System.Web.UI.LiteralControl31800
                        page$PageContentHolder$template$ctl51System.Web.UI.LiteralControl30700
                        page$PageContentHolder$template$ctl52System.Web.UI.LiteralControl18900
                        page$PageContentHolder$template$ctl53System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl54System.Web.UI.LiteralControl1300
                        page$PageContentHolder$template$ctl55System.Web.UI.LiteralControl8800
                        page$PageContentHolder$template$ctl56System.Web.UI.LiteralControl22900
                        page$PageContentHolder$template$ctl57System.Web.UI.LiteralControl38700
                        page$PageContentHolder$template$ctl58System.Web.UI.LiteralControl47400
                        page$PageContentHolder$template$ctl59System.Web.UI.LiteralControl34200
                        page$PageContentHolder$template$ctl60System.Web.UI.LiteralControl27700
                        page$PageContentHolder$template$ctl61System.Web.UI.LiteralControl16700
                        page$PageContentHolder$template$ctl62System.Web.UI.LiteralControl000
                    page$PageContentHolder$template$ctl63System.Web.UI.LiteralControl800
                    page$PageContentHolder$template$For1iCMRender.Controls.For000
                    page$PageContentHolder$template$ctl64System.Web.UI.LiteralControl1200
                    page$PageContentHolder$template$PageDocumentsiCMRender.Controls.MediaMultiple000
                    page$PageContentHolder$template$ctl65System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$PageContentHolder$template$For2iCMRender.Controls.For000
                    page$PageContentHolder$template$ctl66System.Web.UI.LiteralControl1400
                page$PageContentHolder$template$ctl67System.Web.UI.LiteralControl800
        page$ctl01iCMRender.Controls.If000
            page$ctl17iCMRender.Controls.Value000
                page$ctl22System.Web.UI.LiteralControl000
        page$ArticlesASP.southkesteven_controls_articlesblock_ascx1600
            page$Articles$ArticlesBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$Articles$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$Articles$ctl01System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                page$Articles$ctl02System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$RelatedArticlesiCMRender.Controls.ArticleMultipleRelated000
                page$Articles$ctl03System.Web.UI.LiteralControl300
                page$Articles$ArticleRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                page$Articles$ctl04System.Web.UI.LiteralControl200
            page$Articles$ctl05System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl02ASP.southkesteven_controls_inheritedfeaturegroups_ascx600
            page$ctl02$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                page$ctl02$ctl01System.Web.UI.LiteralControl200
                page$ctl02$PageArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl200
                page$ctl02$featureRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                page$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl03iCMRender.Controls.If000
            page$ctl23System.Web.UI.LiteralControl2200
            page$LinksASP.southkesteven_controls_linksblock_ascx41500
                page$Links$LinksBlockiCMRender.Controls.Value000
                    page$Links$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$Links$TheSubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                    page$Links$ctl01System.Web.UI.LiteralControl300
                    page$Links$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                    page$Links$ctl02System.Web.UI.LiteralControl600
                    page$Links$RelatedLinkRepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl01System.Web.UI.LiteralControl11300
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer21300
                            page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.Value000
                                page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl00$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                        page$Links$RelatedLinkRepeater$ctl02System.Web.UI.LiteralControl7300
                    page$Links$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
                page$Links$ctl04System.Web.UI.LiteralControl200
            page$ctl24System.Web.UI.LiteralControl1800
        page$NavigationMenuASP.southkesteven_controls_menunavigation_ascx18000
            page$NavigationMenu$ICMValueiCMRender.Controls.Value000
                page$NavigationMenu$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                page$NavigationMenu$TheArticleiCMRender.Controls.PageArticle000
                page$NavigationMenu$ctl02System.Web.UI.LiteralControl000
                page$NavigationMenu$ctl00iCMRender.Controls.Choose000
                page$NavigationMenu$ctl03System.Web.UI.LiteralControl000
        page$ContactUsASP.boston_controls_contactsblock_ascx73400
            page$ContactUs$ContactsBlockiCMRender.Controls.Value000
                page$ContactUs$ctl00System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$SubsiteiCMRender.Controls.ActiveSubsite000
                page$ContactUs$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                page$ContactUs$BlockArticleiCMRender.Controls.BlockArticle000
                page$ContactUs$ctl02System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ContactIdiCMRender.Controls.IntParameter000
                page$ContactUs$ctl03System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ContactOverrideiCMRender.Controls.Override000
                    page$ContactUs$ctl04System.Web.UI.LiteralControl400
                    page$ContactUs$RelatedContactsiCMRender.Controls.ContactMultiple000
                    page$ContactUs$ctl05System.Web.UI.LiteralControl400
                    page$ContactUs$RepeateriCMRender.Controls.Repeater000
                        page$ContactUs$Repeater$ctl01System.Web.UI.LiteralControl19700
                        page$ContactUs$Repeater$ctl00iCMRender.Controls.RepeaterContainer51100
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl900
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl00iCMRender.Controls.If000
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl04System.Web.UI.LiteralControl900
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ContactExtrasiCMRender.Controls.ArticleExtensionObject000
                            page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl01iCMRender.Controls.Value000
                                page$ContactUs$Repeater$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl000
                    page$ContactUs$ctl06System.Web.UI.LiteralControl300
                page$ContactUs$ctl07System.Web.UI.LiteralControl200
        page$ctl04ASP.southkesteven_controls_bottomnavigation_ascx382300
        page$ScriptManageriCMRender.Controls.ScriptManager000
        page$ctl05ClientDependency.Core.Controls.JsInclude000
        page$ctl06ClientDependency.Core.Controls.JsInclude000
        page$JavaScriptPlaceHolderSystem.Web.UI.WebControls.PlaceHolder10600
            page$ctl25System.Web.UI.LiteralControl10600

Session State

Session KeyTypeValue

Application State

Application KeyTypeValue

Request Cookies Collection

NameValueSize

Response Cookies Collection

NameValueSize
clientvars62752b92-24f2-4721-a7c2-1e86d921269047
TextOnlyX 10
mode06

Headers Collection

NameValue
ConnectionKeep-Alive
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encodinggzip
Hostwww.boston.gov.uk
If-Modified-SinceTue, 16 Oct 2018 18:17:19 GMT
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Response Headers Collection

NameValue
X-AspNet-Version4.0.30319
Cache-Controlpublic, max-age=120
ExpiresSat, 19 Jan 2019 10:05:28 GMT
Last-ModifiedSat, 19 Jan 2019 10:03:28 GMT
Vary*
Content-Typetext/html

Form Collection

NameValue

Querystring Collection

NameValue
articleid10249

Server Variables

NameValue
ALL_HTTPHTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip HTTP_HOST:www.boston.gov.uk HTTP_IF_MODIFIED_SINCE:Tue, 16 Oct 2018 18:17:19 GMT HTTP_USER_AGENT:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ALL_RAWConnection: Keep-Alive Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip Host: www.boston.gov.uk If-Modified-Since: Tue, 16 Oct 2018 18:17:19 GMT User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/2/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATHE:\Websites\External\
AUTH_TYPE 
AUTH_USER 
AUTH_PASSWORD 
LOGON_USER 
REMOTE_USER 
CERT_COOKIE 
CERT_FLAGS 
CERT_ISSUER 
CERT_KEYSIZE 
CERT_SECRETKEYSIZE 
CERT_SERIALNUMBER 
CERT_SERVER_ISSUER 
CERT_SERVER_SUBJECT 
CERT_SUBJECT 
CONTENT_LENGTH0
CONTENT_TYPE 
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
HTTPSoff
HTTPS_KEYSIZE 
HTTPS_SECRETKEYSIZE 
HTTPS_SERVER_ISSUER 
HTTPS_SERVER_SUBJECT 
INSTANCE_ID2
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/2
LOCAL_ADDR192.168.0.204
PATH_INFO/index.aspx
PATH_TRANSLATEDE:\Websites\External\index.aspx
QUERY_STRINGarticleid=10249
REMOTE_ADDR54.144.24.41
REMOTE_HOST54.144.24.41
REMOTE_PORT58104
REQUEST_METHODGET
SCRIPT_NAME/index.aspx
SERVER_NAMEwww.boston.gov.uk
SERVER_PORT80
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
URL/index.aspx
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODINGgzip
HTTP_HOSTwww.boston.gov.uk
HTTP_IF_MODIFIED_SINCETue, 16 Oct 2018 18:17:19 GMT
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3282.0