Skip to content

Are you sure that's safe to eat?

Everyone who produces, stores, supplies, prepares or offers food for sale (whether for profit or not) is required by law to register their business with their local council.

After registration an inspection will be carried out of the premises and hygiene practices by an authorised officer from the Environmental Health Department. If the activity complies with the legal requirements the business will be given a food rating score in accordance with the Food Standards Agency guidelines.

If you are tempted to buy food items via social media follow these two rules for your own safety:

If the business is not found on the FSA website it is highly likely that the food premise has not been inspected. The food you are buying could have been produced in unhygienic premises using poor-quality food, poor handling methods and could pose as a risk to health if consumed.

If you have concerns over someone selling food in this area please report your concerns to the Environmental Health Department at Boston Borough Council on 01205 314248 or email env.serv@boston.gov.uk

Trading illegally is a matter we take very seriously and we will investigate all reports we receive, and will take formal action when appropriate.

 

 

VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS

Todos os que produzem, armazenam, fornecem, preparam ou oferecem venda de alimentos (com fins lucrativos ou não) devem por lei registar os seus negócios no seu conselho municipal.

Após o registo será feita uma inspeção às instalações e práticas de higiene por parte de um funcionário autorizado pelo Departamento de Saúde Ambiental. Se a atividade se encontrar conforme os requisitos legais será atribuída uma pontuação na classificação alimentar em conformidade com as diretrizes da Agência de Qualidade Alimentar (Food Standards Agency).

Se se sente tentado/a a comprar produtos alimentares através das redes sociais siga estas duas regras para a sua própria segurança:

Se o negócio não se encontrar no site FSA é muito provável que a permissa de alimentos não tenha sido inspecionada. Os alimentos que está a comprar podem não ter sido produzidos em condições higiénicas utilizando alimentos de pobre qualidade, métodos pobres de manuseamento e podem colocar em risco a sua saúde se os consumir.

Se tiver preocupações  sobre alguém que se encontra a vender alimentares nesta área queira por favor enviar as suas questões ao Departamento de Saúde Ambiental do Município de Borough Boston através do 01205 314248 ou envie email para env.serv@boston.gov.uk

As trocas comerciais ilegais são um assunto que levamos muito a sério e iremos investigar todos os relatórios que recebemos e tomaremos as medidas legais quando isto se mostrar apropriado.  

 

 

ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

 

Каждый, кто производит, хранит, поставляет, готовит или предлагает продовольственные товары на продажу (будь то с целью получения прибыли или нет) по закону должен зарегистрировать свой бизнес в местном самоуправлении.

После регистрации уполномоченный сотрудник из Департамента по охране окружающей среды проведёт проверку, связанную с оценкой помещения и соблюдения гигиенических норм. Если деятельность соответствует законодательным требованиям, то бизнесу будет присвоена оценка по рейтингу оценки продовольствия, согласно положениям Агентства по пищевым стандартам.

Если вы собираетесь приобрести пищевую продукцию  через социальные сети, следуйте этим двум правилам для обеспечения собственной безопасности:

Если вы не нашли торговое предприятие на веб-сайте Агентства по пищевым стандартам, то скорее всего, в помещении для приготовления еды не была произведена проверка. Продовольственный товар, который вы покупаете, мог быть приготовлен в антисанитарных условиях, используя продукты плохого качества, несоответсвующие методы хранения, и который может  представлять риск для здоровья при потреблении.

Если у Вас есть опасения по поводу кого-то, кто продаёт продукты питания в данном регионе, пожалуйста, сообщите об этом в Департамент по охране окружающей среды в Местное самоуправление города Бостон по телефону 01205 314248 или электронной почте env.serv@boston.gov.uk

Незаконная торговля является вопросом, к которому мы относимся очень серьёзно, и мы разбираем все полученные заявления и в надлежащих случаях примем официальные меры.

 

 

PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRDOŠANA SOCIĀLO MĒDIJU VIDĒ

Ikvienam, kas ražo, glabā, piegādā, gatavo, vai piedāvā pārdošanai (ar nolūku nopelnīt, vai arī bez tā) ir pienākums saskaņā ar likumdošanu piereģistrēt savu uzņēmējdarbību vietējā pašvaldībā.

Pēc piereģistrēšanas pilnvarota amatpersona no Vides veselības departamenta veiks telpu un higiēnas prakses pārbaudi. Ja darbība atbilst likumdošanas prasībām, tad saskaņā ar Pārtikas Standartu Aģentūras vadlīnijām, uzņēmējdarbībai tiks izsniegta pārtikas novērtējuma atzīme.

Ja Jūs vēlaties iegādāties pārtiku ar sociālo mēdiju starpniecību, lūdzu ievērojiet sekojošus norādījumus, kas ir Jūsu pašu drošībai:

Ja Jūs nevarat atrast šo uzņēmējdarbību PSA mājaslapā, tad visdrīzāk pārtikas produktu ražošanas telpas nav pārbaudītas. Pārtika, kuru Jūs iegādājaties varētu tikt ražot nehigiēniskos apstākļos, izmantojot sliktas kvalitātes produktus, nepareizām apstrādes metodēm, kuru lietošana varētu radīt risku veselībai.

Ja jums ir raizes, par kādu, kurš pārdot pārtikas produktus šajā apkaimē, lūdzu ziņojiet par to Vides Veselības Departamentam, Bostonas pilsētas domē, pa telefonu 01205 314248, vai e-pastu: env.serv@boston.gov.uk

Mēs ļoti nopietni izturamies pret nelegālo tirdzniecību un pārbaudīsim visus ziņojumus, kurus saņemsim un attiecīgi rīkosimies, ja nepieciešams.

 

 

MAISTO PRODUKTŲ PARDAVIMAS, NAUDOJANT SOCIALINIUS TINKLUS

Kiekvienas, kas gamina, laiko, tiekia, paruošia arba siūlo maisto pardavimą (tiek siekiant pelno, tiek ne)  pagal įstatymus privalo užregistruoti savo verslą vietinėje taryboje. 

 

Po užsiregistravimo, įgaliotas Aplinkos ir Sveikatos departamento pareigūnas atliks patalpų ir hygienos reikalavimų inspekciją. Jei jūsų veikla atitinka teisinius reikalavimus, jūsų verslui bus suteiktas maisto hygienos įvertinimo balas, vadovaujantis Maisto Standartų Tarnybos gairėmis.

 

Jei jums kyla pagunda nusipirkti maisto produktų, naudojantis socialiniais tinklais, jūsų pačių saugumui vadovaukites žemiau esančiomis dviem taisyklėmis:

Jei verslas nėra rastas FSA tinklapyje, tai reiškia, kad greičiausiai patalpų inspekcija nebuvo atlikta. Maistas, kurį perkate, galėjo būti pagamintas nehygieniškose patalpose, naudojant prastos kokybės produktus, prastus apdorojimo metodus ir galėtų sukelti pavojų jūsų sveikatai, suvartojus jį.

Jei turite susirūpinimų dėl kažko, kas parduoda maistą šioje vietovėje, prašome pranešti apie savo turimus susirūpinimus Aplinkos ir Sveikatos Departamentui, esančiame Bostono Taryboje, telefonu 01205 314248 arba el.paštu env.serv@boston.gov.uk

Mes traktuojame nelegalią prekybą labai rimtai ir ištyrsime visus gautus pranešimus, bei prireikus, imsimes oficialių veiksmų.  

 

 

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PRZEZ PORTOALE INTERNETOWE

Każdy kto produkuje, przechowuje, dostarcza, przygotowuje bądź oferuje jedzenie na sprzedaż (nieważne czy dla zysku, czy nie) jest prawnie zobowiązany zarejestrować swoją działalność w lokalnej radzie miejskiej.

Po rejestracji upoważniony pracownik Oddziału Zdrowia Środowiskowego (Environmental Health Department ) przeprowadza inspekcję miejsca pracy i przestrzegania zasad higieny. Jeśli działalność spełnia obowiązujące normy prawne, zostanie oceniona na skali żywnościowej zgodnie z wytycznymi Agencji Standardów Żywnościowych (Food Standards Agency).

Jeśli ktoś decyduje się na zakup produktów żywnościowych przez portale społecznościowe, należy przestrzegać następujących dwóch zasad bezpieczeństwa:

Jeśli działalność nie figuruje na stronie FSA istnieje duże prawdopodobieństwo, że miejsce pracy z żywnością nie zostało sprawdzone. W konsekwencji kupowana żywność  jest słabej jakości, została wyprodukowana w niehigienicznych warunkach, w nieodpowiedni sposób i po spożyciu może stanowić ryzyko dla zdrowia.

Jeśli ktoś ma zastrzeżenia co do osoby sprzedającej jedzenie w okolicy, prosimy przedstawić je Oddziałowi Zdrowia Środowiskowego w Boston Borough Council pod numerem  01205 314248 lub emailem env.serv@boston.gov.uk

Nielegalny handel traktujemy bardzo poważnie. Zbadamy każdy otrzymany raport i przeprowadzimy zorganizowaną akcję, tam, gdzie to stosowne.